“Blue Ice” by Alena Kochneva

photographer Alena Kochneva model Maria Golomuzdova @ MA – Figaro designer Anastasiya…