“Golden Fever” by Frydrych & Zdanowski

photographer Frydrych & Zdanowski models Viktoryia Skrytskaya @ Claris Model Management, Pawel…