“La Vierge Du 34 Eme Quai” by Gopal Martin

photographer Gopal Martin model Maurine @VLP shoot on analog Mamiya RB67 & Kodak…